ALLMÄNA HYRESVILLKOR

§1 LEVERANS

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyreslager och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§2 HYRESTID

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att ändras under hyresperioden.

§3 HYRESBERÄKNING

Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag. För del av dag utgår hyra för hel dag om ej annat anges.

§4 DEPOSITION

Om jag/vi så kräver skall kunden deponera ett belopp hos oss motsvarande materielens värde.

§5 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats.
Hyresmaterielen får endast användas under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyraren meddelade föreskrifter för drift. Hyresmaterielen får endast användas av personer över 18 år och som väl känner till skydds och säkerhetsföreskrifter för materielen i fråga.
Hyresmaterielen får inte hyras ut i andra hand. Hyresmaterielen får ej heller  utföras från Sverige.

§6 SKÖTSEL OCH VÅRD

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid är skyldig att iakttaga utfärdade föreskrifter om driv- och smörjmedel samt tillsyn och vård.
Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsdelar bekostas av hyrestagaren. Även slipning (vässning) av borr, spett, klingor, skärande verktyg mm, debiteras extra.

Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengörning ej gjorts debiteras hyrestagaren för detta.

§7 SKADOR PÅ MASKIN, REPARATIONER OCH FÖRSÄKRING

Hyrestagaren ansvarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage.
Reparationer får ej utföras utan vårt godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador eller kostnader som möjligen kan uppstå med anledning av eventuella driftsstörningar eller leveransförseningar av förhyrd utrustning.

§8 FÖRLUST AV MASKIN ELLER MATERIEL

Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§9 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad. Brand, stöld, transport, sprängnings, och skadeståndsförsäkring är ej tecknad av oss.
Vid hyra av bilsläp/båttrailer är denna försäkrad utav uthyraren. (Folksam). Vid ev. skada betalar hyrestagaren självrisken.

§10 UTEBLIVEN BETALNING

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga materielen.

§11 BETALNINGSVILLKOR

Om inget annat i förväg överenskommits gäller kontant betalning vid hyresperiodens slut.
Då hyresperioden sträcker sig över längre period skall hyra erläggas månadsvis.
Betalningsvillkor enligt faktura (10 dagar netto efter fakturadatum, dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 30%) Delfakturering sker den siste varje månad .

§12 Uthyrarens ansvarsfrihet

UTHYRAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR  EVENTUELLA PERSONSKADOR.

VARNING!
De maskiner som uthyres kan vara mycket farliga vid felaktig användning.
Vid minsta tveksamhet, begär mer information.
Var nykter, stressa inte, använd skyddsutrustning.
Låt ingen obehörig befinna sig inom arbetsområdet.
Avbryt arbetet om något på maskinen lossnar eller går sönder.